Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
"EKSPERT"
Studia podyplomowe

Adresaci:
Koszt: 3 500,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin:
Adresaci:
Koszt: 3 500,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin:
Adresaci:
Koszt: 3 500,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 640
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Koszt: 3 600,00 / 4 000,00 zł/osoby
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 640
nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych i poza oświatowych
Adresaci:
Koszt: 3 500 zł
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 640
ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym
Adresaci: czynni nauczyciele wszystkich specjalności
Koszt: 3 600.00 zł / 4 000,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 630
ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy w świetlicach i jako pedagog szkolny
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Koszt: 3 500.00 zł/za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 300
studia dają przygotowanie do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi
Adresaci: nauczyciele
Koszt: 3 600.00 zł / 4 000,00 za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 630
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany w zakresie: − pedagogiki, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod oraz technik nauczania i wychowania, − dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, tak aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę i umiejętności oraz integrować je z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent powinien także: − być dobrym specjalistą, który potrafi nie tylko przekazywać treści przedmiotowe, ale również wyrabiać u podopiecznych nastawienie do ustawicznego uczenia się, zdobywania wiedzy i doskonalenia kultury intelektualnej, − interpretować fakty pedagogiczne jako efekty poczynań pracy badawczej nauczyciela, − być dobrym i sprawiedliwym wychowawcą młodzieży, często na płaszczyźnie pedagogiki niedyrektywnej, z akcentem życzliwości i fachowego doradztwa, które obejmuje również rodziców, − być animatorem, organizatorem różnych poczynań edukacyjno-kulturalnych w stosunku do środowiska szkolnego i szerszych kręgów społecznych, − odczuwać potrzebę własnego rozwoju i umieć permanentnie w sposób wielostronny doskonalić się.
Adresaci: osoby bez kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydaci do pracy w szkole posiadający kwalifikacje merytoryczne bez przygotowania pedagogicznego
Koszt: 3 500.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 350+150
Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Pozna również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Obok kompetencji merytorycznych absolwent zdobędzie również następujące umiejętności: − organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia, − prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony, strzelania sportowego. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w: − szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jako nauczyciel przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa, − administracji publicznej i samorządowej w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
Adresaci: nauczyciele, pracownicy administracji publicznej i samorządowej zajmujący się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną
Koszt: 3 500.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 350
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli wczesnej edukacji, którzy ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie. Ich celem jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyciu odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych służą przewidziane w programie treści przedmiotowe, które dotyczą m.in. rozwoju mowy dziecka w normie oraz różnych aspektów jej zaburzeń i terapii.
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni
Koszt: 4 600.00 zł/ za osobę
Zgłoszenia do: cały rok
Liczba godzin: 795/620